Oppfordring til forskere om å sende åpen søknad til ME-forskning

Søk om støtte til forskning på ME. Søknadsfrist: 1. mai.

 

ME-Forskning er en del av ME-foreningen, og samler inn og fordeler midler til medisinsk forskning på ME.

I 2014 bidro vi med 1.5 millioner kr til det pågående multisenterstudiet på Rituximab for ME, og bidro til å få på plass offentlig finansiering av det resterende beløpet nødvendig for gjennomføring. I 2015 fullfinansierte vi et prosjekt på gener og ME ved Haukeland universitetssykehus.

Vi støtter norske forskningsprosjekter som kan lede til at man øker forståelsen av ME og på sikt finner effektiv behandling.

Vi ønsker 3 typer søknader velkommen:

  • Fullfinansiering gjennom Extrastiftelsen
  • Samfinansiering gjennom Extrastiftelsen og tilleggsstøtte fra ME-Forskning
  • Støtte kun fra ME-forskning

Søknader vil primært bli vurdert for Extrasttiftelsen. Forskere kan søke om lønnsmidler til Extrastiftelsen gjennom ME-foreningen (se https://extrastiftelsen.no/2016/03/01/na-kan-du-soke-om-forskningsmidler/ ). Extrastiftelsen har eget søknadsskjema, og søknadsfrist 1. Juni. Basert på evaluering av søknader mottatt til oss før 1. Mai, vil vi velge ut søknader til Extrastiftelsen. Vi kan støtte disse prosjekter med driftsmidler til for eksempel medisiner, analyser og andre kostander som ikke dekkes av Extrastiftelsen.

Vi er også interessert i å finansiere prosjekter som ikke er aktuelle for Extrastiftelsen. Vi oppfordrer forskere med prosjektideer til å sende oss en enkel prosjektskisse i god tid før 1. mai, slik at vi i samarbeid med fagrådet kan komme med innspill før endelig prosjektsøknad utarbeides.

For å sikre høy faglig kvalitet på prosjektene vi støtter, ble det i 2015 opprettet et medisinsk fagråd som evaluerer søknader og sluttrapporter.

Fagrådets medlemmer har bred kompetanse innen medisinske disipliner som ergospirometri, immunologi, kardiologi, pediatri, og nevrologi. To av fagrådets medlemmer er dessuten aktive forskere som deltar i multisenterstudien med Rituximab-behandling.

Fagrådets medlemmer er: Professor Tor Lea; overlege og stipendiat Katarina Lien; professor Harald Nyland; professor Ola Didrik Saugstad og overlege Hanne Thürmer.

Det er nå mye forskning å ta utgangspunkt i. Det er funnet unormale cytokinverdier i blod og spinalvæske, når ME-pasienter sorteres etter hvor lenge de har vært syke. Det er også funnet redusert blodgjennomstrømming i hjernen, ortostatisk intoleranse, endotheliel- og mitokondriedysfunksjon, forhøyet laktat i serum, forhøyede verdier av antistoffer mot reseptorer bl.a. i sentralnervesystemet, at DNA-varianter i mitokondriene korrelerer med symptomer, samt unormale verdier av en rekke forskjellige immunceller.

Imidlertid er det essensielt å holde alle muligheter oppe hva gjelder mulig sykdomspatologi.

Har DU ett spennende forskningsprosjekt på ME som trenger finansiering? Ta kontakt med ME-Forskning ved Jørgen Dale (mob: 99 70 80 72, jorgen.dale@hotmail.com).