Fagrådet

Fagrådet

ME-foreningens Medisinske fagråd avholdt sitt første møte 8. oktober 2015

Fagrådet jobber for en bredere innsats på større og mindre ME-studier med støtte blant annet fra ME-Forskning, og gjennom Extrastiftelsen.

To av Fagrådets medlemmer er aktive forskere på Multisenterstudien med Rituximab-behandling og sammen har de bred kompetanse innen medisinske disipliner som ergospirometri, immunologi, kardiologi, pediatri, og nevrologi.

Fagrådets medlemmer er prof. Tor Lea, overlege og stipendiat Katarina Lien, prof. Harald Nyland, prof. Ola Didrik Saugstad og overlege Hanne Thürmer.
Prof. Ola Didrik Saugstad

729x

Saugstad er professor  i barnesykdommer og avdelingsleder for Avd for Kvinne og Barnehelse, Oslo Universitetsykehus og leder av Pediatrisk forskningsinstitutt, UiO, Rikshospitalet. Saugstad har siden 1970-tallet forsket på oksygenmangel og effekten av oksygen ved gjenopplivning av nyfødte, og har vært banebrytende i å få endret praksis på området til bruk av vanlig luft i stedet for rent oksygen. Et viktig område for hans forskning har vært skademekanismer hos for tidlig fødte barn, og mange av disse er også relevante ved ME. Han har lang klinisk erfaring med pasienter med svært alvorlig grad av ME. Han er en aktiv forskningsdebattant både om ME og medisinsk etikk. Saugstad er medlem av Det Norske Videskaps-akademi, æres-professor, doktor, og medlem av flere utenlandske universiteter og profesjonsforeninger. Han har publisert over 400 artikler i medisinske tidsskrifter og en rekke bokkapitler i internasjonale fagbøker. Født i 1947.

Prof. Tor Lea

3615
Født 1947 i Stavanger. Professor ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Har 30 års erfaring som forsker innen basal immunologi ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Forsker nå på spørsmål knyttet til maten og samspillet med tarmfloraen vår og hvordan dette påvirker immunsystemet spesielt, og helse generelt. Er forfatter av om lag 130 publikasjoner i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter, og har skrevet 3 lærebøker i immunologi til bruk ved universiteter og høgskoler.

Overlege Hanne Thürmer

944877222
Født 1960 i Chicago, norske studentforeldre. Thurmer har doktorgrad i epidemiologi på temaet sosial ulikhet og helse. Er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og arbeider til daglig ved Sykehuset Telemark, Notodden. I tillegg er hun knyttet til lærings-og mestringssenteret på Notodden sykehus, som siden 2009 har hatt kurs for ME/CFS-pasienter. Hun er leder for Multisenterstudien på ME på Notodden sykehus. Har publisert artikler om bl.a. blodtrykk, kolesterol, røyking, overvekt og hjertesykdommer, men også artikler om sammenheng mellom volum og kvalitet av behandling, mellom holdninger og handlinger.

Stipendiat Katarina Lien

615941
Lien er lege og doktorgradsstipendiat ved ME/CFS senteret OUS, Institutt for medisinske basalfag UIO. Hun har undertiden et pågående forskningsprosjekt knyttet til ergospirometri og ME/CFS

Prof. emeritus Harald Nyland

harald_nyland_668666a
Nyland var professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland Universitetssykehus fra 1972 til 2012. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2006 og fikk ME-prisen i 2014.